Zadzwoń +48 667 970 359 biuro@cpe-term.pl

Audyt efektywności energetycznej

Świadectwo efektywności energetycznej tzw. Biały certyfikaty to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Potwierdzają one zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Białe certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii.

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

  • przebudowa lub remont budynków;
  • izolacja instalacji przemysłowych;
  • modernizacja: urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;
  • odzysk energii w procesach przemysłowych;
  • ograniczenie: przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach;
  • stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Ustawa o efektywności energetycznej  nakłada na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe odbiorcom końcowym obowiązek pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE określonej ilości świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. Do wydawania świadectw oraz ich umarzania upoważniony jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Ustawa nakłada obowiązek pozyskania białych certyfikatów i przedstawienia ich do umorzenia Prezesowi URE na następujące grupy przedsiębiorców:

  • przedsiębiorstwa energetyczne, które sprzedają energię odbiorcom końcowym,
  • odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący członkiem giełdy towarowej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
  • towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie, które realizują transakcje na giełdzie towarowej na zlecenie odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Białe certyfikaty można otrzymać za działanie już wykonane ale nie wcześniej niż przed dniem 1 stycznia 2014 i zakończone do 1 października 2016r.  lub dopiero zaplanowane. W wyniku działania prooszczędnościowego roczna oszczędność energii nie może być mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego = 418,68 GJ . Mogą to być także połączone w grupę działania tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe.

Aby pozyskać biały certyfikat, należy postępować według ścieżki wytyczonej przez Ustawę o efektywności energetycznej. W pierwszej kolejności należy dla wybranego przedsięwzięcia wykonać audyt efektywności energetycznej.

Nasza Firma zajmuje się kompleksowo uzyskaniem świadectw efektywności energetycznej – a płatność za świadczoną usługę (wykonanie audytu, przygotowanie wniosku), jest w momencie pozytywnej decyzji URE i otrzymania na rachunek Inwestora środków z ich sprzedaży.