Zadzwoń +48 667 970 359 biuro@cpe-term.pl

Audyt przedsiębiorstwa

W dniu 1 października 2016 weszła w życie Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Nakłada ona obowiązek wykonywania audytów energetycznych w dużych przedsiębiorstwach obejmując minimum 90 procent zużycia energii w zakładzie w tym również transportu.

Dotyczy przedsiębiorstw, które w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczyły w którymkolwiek z nich:

  • zatrudnienie 250 lub więcej osób
  • sumę bilansową równą lub większą od 43 mln €
  • lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln € 

Każda firma spełniająca chociaż jeden z przedstawionych wyżej wymogów zobowiązana jest do przeprowadzenia audytu energetycznego do 30 września 2017 roku, a następnie raz na 4 lata.

Zgodnie z Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. oraz na podstawie dyrektywy 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią”, – audyty energetyczne przedsiębiorstw :

  • należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
  • zawierają szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
  • powinny opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

 

Kary pieniężne  za nie dostosowanie się do zakresu Ustawy, wymierzane będą na drodze decyzji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  Wysokość kary nie może być wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Np. dla przedsiębiorstwa osiągającego obroty na poziomie 50 mln Euro może być nałożona kara rzędu 9 mln PLN).

O przeprowadzonym audycie należy powiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w ciągu 30 dni od dnia jego przeprowadzenia. Do zawiadomienia trzeba dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania dla celów kontrolnych, danych dotyczących audytu energetycznego przedsiębiorstwa przez okres 5 lat.

 

Nasza Firma oferuje przeprowadzenie obowiązkowych audytów energetycznych zgodnie z normą PN-EN 16247, wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2015 roku oraz Dyrektywy 2012/27/UE  

 Ostateczna wycena  ustalana jest indywidualnie dopiero po zapoznaniu się z charakterem zakładu, gdyż zależy od:  rodzaj prowadzonej działalności,  liczby oddziałów, różnorodność procesów technologicznych, powierzchni budynków, hal produkcyjnych, magazynów itp.

Zapraszamy do kontaktu